00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Akreditácia Film Professional

Akreditácia je určená výsostne osobám aktívne pôsobiacim v oblasti audiovízie (filmárom, distribútorom, producentom, pedagógom filmových škôl, zástupcom filmových festivalov, filmových inštitúcií a pod.).

Akreditácia Film Professional oprávňuje svojho držiteľa k:

  • návšteve verejných festivalových projekcií a podujatí,
  • účasti na podujatiach pre profesionálov,
  • účasti na tlačových konferenciách.

Členom SFTA, pracovníkom Slovenského filmového ústavu a Audiovizuálneho fondu je akreditácia Film Professional udeľovaná automaticky, nie je potrebné, aby títo žiadatelia dokladali svoj status profesionála vyplnením položky „Stručné profesné CV žiadateľa“ formulára.


FORMULÁR / ŽIADOSŤ O AKREDITÁCIU FILM PROFESSIONAL

Vaše celé meno
Your full name
Vaša fotografia tváre / Your face photo
(jpg/png format, max. 300 kB)
Spoločnosť
Company
Mesto
City
Krajina
State
E-mail
Telefón
Phone
Ste členom SFTA?
Are you a member of EFA?
áno / yesnie / no
Stručné CV ak nie ste členom SFTA
Short CV if you are not a member of EFA
V zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení neskorších predpisov (GDPR), dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje týmto svoj súhlas na poskytnutie a spracovanie osobných údajov (v rozsahu: oslovenie, meno, priezvisko, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, národnosť, mesto, krajina, spoločnosť, fotografia tváre, stručné CV, členstvo SFTA/EFA). Poskytnuté osobné údaje prostredníctvom formuláru, e-mailu a systému MyCinepass bude Spoločnosť ART FILM FEST s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), Tomášiková 30C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 48 284 254, využívať na účely vydania akreditácie, sprístupnenia elektronického účtu k akreditácii, komunikácie s dotknutou osobou, evidenciu, logistiku a štatistiky.
Súhlas sa vzťahuje aj na spracovanie nových a aj na aktualizovanie pôvodných informácií dodatočne získaných pri komunikácií pracovníkov Prevádzkovateľa s dotknutou osobou cez tu uvedenú e-mailovú adresu danej dotknutej osoby. Súhlas sa tiež vzťahuje na spracovanie všetkých informácií ktoré Prevádzkovateľ o danej osobe počas jej prítomnosti na festivale získa automatizovaným spôsobom (evidencia rezervácií, štatistiky návštevnosti, hodnotenia filmov).
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s § 39 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľuje na dobu maximálne 5 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na základe písomného odvolania súhlasu na adresu account@artfilmfest.sk z registrovanej (oprávnenej) e-mailovej adresy.


Pursuant to Section 14 of Act No. 18/2018 Coll. on the Protection of Personal Data, as amended (GDPR), the person concerned hereby voluntarily consents to the provision and processing of their personal data (consisting of their title, name, surname, e-mail address, telephone number, nationality, city, state, name of media outlet, photographs of their face, brief CV and SFTA/EFA membership). The company ART FILM FEST s.r.o. (hereinafter referred to as “the Organizer”), Tomášiková 30C, 821 01 Bratislava – Ružinov city district, company ID no.: 48 284 254, will use the data provided via form, e-mail and the MyCinepass system for the purposes of issuing accreditation, granting access to the electronic account accompanying accreditation, communication with the person concerned, recordkeeping, logistics and statistics.
This consent also extends to the processing of new data and the updating of earlier additional information acquired during communication between the Organizer’s staff and the person concerned via the stated e-mail address of the given person concerned. This consent additionally extends to the processing of all information on the given person automatically acquired by the Organizer during the person’s presence at the festival (reservation records, attendance statistics, film reviews).
The Organizer is obliged, pursuant to Section 39 of Act No. 18/2018 Coll. on the Protection of Personal Data, to safeguard acquired personal data from accidental or unlawful damage or destruction, accidental loss, change, unauthorised access or disclosure, as well as from any other unauthorised handling.
Consent to the processing and provision of this personal data is granted for a period of up to five years. This consent can be withdrawn at any time by means of a written withdrawal of consent sent to the e-mail address account@artfilmfest.sk from the registered (authorized) e-mail address of the person concerned.
áno / yes

 

Ku každej on-line žiadosti sa vyjadríme zaslaním e-mailu do dvoch pracovných dní od zaslania elektronickej žiadosti. Ďakujeme za porozumenie.