00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Akreditácia Film Professional

Akreditácia je určená výsostne osobám aktívne pôsobiacim v oblasti audiovízie (filmárom, distribútorom, producentom, pedagógom filmových škôl, zástupcom filmových festivalov, filmových inštitúcií a pod.).

Akreditácia Film Professional oprávňuje svojho držiteľa k:

  • návšteve verejných festivalových projekcií a podujatí,
  • účasti na podujatiach pre profesionálov,
  • účasti na tlačových konferenciách.

Členom SFTA, pracovníkom Slovenského filmového ústavu a Audiovizuálneho fondu je akreditácia Film Professional udeľovaná automaticky, nie je potrebné, aby títo žiadatelia dokladali svoj status profesionála vyplnením položky „Stručné profesné CV žiadateľa“ formulára.


FORMULÁR / ŽIADOSŤ O AKREDITÁCIU FILM PROFESSIONAL

Vaše celé meno
Your full name
Vaša fotografia tváre / Your face photo
(jpg/png format, max. 300 kB)
Spoločnosť
Company
Mesto
City
Krajina
State
E-mail
Telefón
Phone
Ste členom SFTA?
Are you a member of EFA?
áno / yesnie / no
Stručné CV ak nie ste členom SFTA
Short CV if you are not a member of EFA
V zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení neskorších predpisov, dotknutá osoba súhlasí s poskytnutím a spracovaním osobných údajov (v rozsahu: oslovenie, meno, priezvisko, mesto, štát, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, názov kontaktného média, adresa trvalého, prípadne prechodného pobytu, národnosť, fotografia tváre, názov spoločnosti, krátky životopis, dátum príchodu a odchodu na festival) dobrovoľne a udeľuje týmto svoj súhlas na spracovanie osobných údajov. Poskytnuté osobné údaje prostredníctvom formuláru a systému MyCinepass bude Spoločnosť ART FILM FEST s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), Tomášiková 30C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 48 284 254, využívať na účely komunikácie s dotknutou osobou, evidencie, logistiky a štatistík.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s § 19 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na dobu neurčitú. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na základe písomného odvolania súhlasu.
áno / yes

 

Ku každej on-line žiadosti sa vyjadríme zaslaním e-mailu do dvoch pracovných dní od zaslania elektronickej žiadosti. Ďakujeme za porozumenie.