Štatút festivalu

   
    ART FILM FEST 2015
    Medzinárodný filmový festival Trenčianske Teplice - Trenčín


    1. Všeobecné informácie
    23. ročník festivalu ART FILM FEST (ďalej len Festival) sa bude konať v dňoch 19. - 26. júna 2015 v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne. ART FILM FEST vo svojom programe ponúka mnohostranný priestor pre prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade taktiež bilančne rozsiahlu prehliadku snímok slovenského audiovizuálneho prostredia. Dominantami festivalového programu sú dve súťažné sekcie. Medzinárodná súťaž hraných filmov je otvorená filmovým režisérom, ktorí v profesionálnych podmienkach vytvorili prvý, druhý alebo tretí dlhometrážny hraný film. Medzinárodná súťaž krátkych filmov je určená krátkometrážnej tvorbe všetkých žánrov.

Hlavným organizátorom Festivalu je subjekt: ART FILM, n. o., Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica; IČO: 37954512.

    2. Súťažné sekcie, štatutárne ceny
    2.1 Medzinárodná súťaž hraných filmov sa vzťahuje na:

·  hrané filmy, ktoré sú prvým, druhým, alebo tretím hraným dlhometrážnym filmom režiséra,
·  hrané filmy vyrobené po 1. januári 2014,
·  hrané filmy dostupné na jednom z uvedených formátov: DCP 2D, 35 mm, bluray (EU Region), HDCam.
·  hrané filmy nad 60 minút.

O víťazoch štatutárnych cien "Modrý anjel" rozhoduje päťčlenná medzinárodná porota súťaže hraných filmov. Porota rozhoduje na základe väčšiny hlasov prítomných a hlasujúcich členov. Porota výsledky oznamuje na slávnostnom záverečnom ceremoniáli festivalu.
Porota Medzinárodnej súťaže hraných filmov udeľuje 4 štatutárne ceny:
·  Modrý anjel za najlepší film (udeľovaný producentovi filmu)
·  Modrý anjel za najlepšiu réžiu (udeľovaný režisérovi filmu)
·  Modrý anjel za najlepší ženský herecký výkon
·  Modrý anjel za najlepší mužský herecký výkon

Porota má právo udeliť neštatutárne ceny, tzv. zvláštne uznania, aj ďalším filmovým titulom z Medzinárodnej súťaže hraných filmov.

    2.2 Medzinárodná súťaž krátkych filmov
    sa vzťahuje na:
    · filmové produkcie do 30 minút (krátke filmy),
    · hrané, dokumentárne, experimentálne alebo animované krátke filmy,
    · profesionálne alebo študentské krátke filmy,
    · krátke filmy vyrobené po 1. januári 2014,
    · krátke filmy dostupné na jednom z uvedených formátov: DCP 2D, 35 mm, bluray a DVD (EU Region), HDCam.

    O víťazovi štatutárnej ceny "Modrý anjel za najlepší krátky film" rozhoduje trojčlenná medzinárodná porota súťaže krátkych filmov. Porota rozhoduje na základe väčšiny hlasov prítomných a hlasujúcich členov. Porota výsledky oznamuje na slávnostnom záverečnom ceremoniáli festivalu.
    Porota Medzinárodnej súťaže krátkych filmov udeľuje 1 štatutárnu cenu:
    · Modrý anjel za najlepší krátky film (udeľovaný režisérovi filmu)
    Porota má právo udeliť neštatutárne ceny, tzv. zvláštne uznania, aj ďalším filmovým titulom z Medzinárodnej súťaže krátkych filmov.

    3. Pravidlá a podmienky prihlasovania filmov na festival
    Vlastníci premietacích práv (ďalej len prihlasovatelia) môžu svoje filmy na Festival prihlasovať do 31. 3. 2015. Prihlášky pre súťažné i nesúťažné sekcie budú/sú dostupné na webovej stránke festivalu od 31. 1. 2015. Podpísanú kópiu vyplnenej prihlášku spolu s predvýberovým nosičom filmu (DVD filmu alebo url odkazom na prevzatie filmu/online zhliadnutie filmu so zabezpečeným heslom) je potrebné doručiť/zaslať do stanovených termínov Festivalu.
    Zaslaním prihlášky a predvýberového nosiča filmu Festivalu prihlasovateľ potvrdzuje plnú akceptáciu štatútu festivalu a deklaruje súhlas s uvedením filmu na Festivale.

    4. Výber filmov
    O výbere filmov do Medzinárodnej súťaže hraných filmov rozhoduje programový riaditeľ Festivalu. O výbere filmov do Medzinárodnej súťaže krátkych filmov rozhoduje dvojčlenná výberová komisia sekcie - zostavovatelia sekcie. O výbere filmov do nesúťažných sekcií rozhodujú ich zostavovatelia. Filmy prihlásené na Festival sú  zvažované rovnako pre súťažné i nesúťažné sekcie; o ich konečnom zaradení do jednej z programových sekcií rozhoduje programový riaditeľ Festivalu po konzultácii so zostavovateľmi jednotlivých sekcií. Prihlasovatelia vybraných filmov budú informovaní o zaradení filmu do programu Festivalu najneskôr k 30. aprílu 2015 formou emailu. Z organizačných dôvodov si Festival vyhradzuje právo nekontaktovať prihlasovateľov filmov, ktoré neboli vybrané do programu Festivalu.  

    5. Požiadavky na dokumentáciu a propagačné materiály k filmom vybraným na Festival
    Prihlasovateľ sa zaväzuje, že k vybraným filmom dodá Festivalu najneskôr do 11. 5. 2015 nasledujúce materiály:
·  synopsa, krátky obsah filmu, resp. presskit*,
·  film credits*,
· DVD screener filmu s anglickými titulkami (ak už nebol zaslaný pri prihlasovaní)
·  životopis režiséra*, fotografie z filmu a fotografia režiséra,*
·  dialógová listina s časovým kódom v anglickom i v originálnom jazyku filmu*,
·  filmový trailer alebo ukážky z filmu (DVD alebo súbory mp4, avi, mpeg2 v najkvalitnejšom dostupnom rozlíšení*),
·  plagáty, letáky, pohľadnice (iný propagačný materiál).
*Poskytuje sa v elektronickej podobe, pri fotografiách sa vyžaduje rozlíšenie 300dpi.
Poskytnutá dokumentácia nebude prihlasovateľovi vrátená, pokiaľ o to Festival nebude do 11. 5. 2015 špeciálne požiadaný. V prípade, že sa prihlasovateľ a festival dohodli na uvedení filmu na Festivale, aktom prihlásenia filmu, poskytnutím promo materiálov filmu alebo zaslaním premietacieho nosiča Festivalu, prihlasovateľ deklaruje rozhodnutie uviesť film na Festivale. Po deklarácii tohto rozhodnutia už nie je možné film z programu Festivalu stiahnuť, Festival taktiež nebude akceptovať žiadne dodatočné podmienky prihlasovateľa v súvislosti s uvedením filmu na Festivale.

6. Premietacie nosiče a ich preprava
Festival akceptuje nasledujúce premietacie nosiče/formáty: DCP 2D, 35 mm, bluray a DVD (European region), HDCam. Prihlasovateľ je povinný Festivalu doručiť premietací nosič najneskôr do 10. júna 2015. Pokiaľ nie sú s prihlasovateľom filmu vopred dohodnuté iné podmienky, festival hradí náklady spojené s prepravou premietacieho formátu buď na Festival alebo z Festivalu, export alebo import, t. z. iba jednu z prepráv. V prípade koordinácie prepravy premietacieho nosiča v rámci okruhu festivalov, ART FILM FEST taktiež hradí len náklady spojené s prepravou premietacieho formátu buď na Festival alebo z Festivalu, export alebo import, t. z. iba jednu z prepráv. ART FILM FEST nezodpovedá za colné poplatky spojené s importom a exportom filmovej kópie v inej krajine ako v Slovenskej republike.
Festival preberá poplatky spojené s poistením pokrývajúcim prípadnú stratu, čiastočné alebo celkové zničenie premietacieho nosiča od momentu jeho doručenia na Festival do momentu odovzdania nosiča doručovateľskej agentúre, tak ako to ustanovuje štatút FIAPF. V prípade, že by bolo nutné vytvoriť nový premietací nosič, Festival sa zaväzuje k vytvoreniu štandardnej kópie vo výške nákladov, zodpovedajúcich aktuálnym slovenským cenníkom.
Pokiaľ festival do 31. 7. 2015 neobdrží informáciu o exportnej destinácii, bude premietací nosič odoslaný na adresu prihlasovateľa filmu.

    7. Propagácia vybraných filmov
    Festival si vyhradzuje právo na použitie ukážok z filmov za účelom propagácie festivalu a to nasledovne:
·  dlhometrážne hrané filmy - do 3 minút,
·  krátke filmy - do 30 sekúnd.
Ak prihlasovateľ filmu neposkytne Festivalu trailer (ukážku z filmu), Festival si vyhradzuje právo vytvoriť filmovú ukážku z dostupného predvýberového nosiča filmu vo vyššie uvedených časových limitoch. Ukážky z filmov budú uvádzané v priestoroch festivalu, vysielané na televíznych staniciach propagujúcich Festival, na webovej stránke festivalu, počas multimediálnych prezentácií v termíne trvania samotného festivalu, prípadne Festivalových dozvukov. Festival si vyhradzuje právo - ak si to bude vyžadovať umelecká koncepcia festivalovej znelky - použiť v nej ľubovoľné ukážky z filmov, maximálne v rozsahu 10 sekúnd. Festival si vyhradzuje právo použiť fotografie z filmov na svojich propagačných materiáloch a poskytnúť ich médiám pre účely informovania o Festivale.

8. Hostia
O pozvaní hostí rozhoduje riaditeľ Festivalu, pričom Festival uprednostňuje pozvania tvorcov k súťažným filmom. Festival zabezpečí pozvaným tvorcom ubytovanie na minimálne 2 noci a preplatí cestovné náklady do výšky, ktorá zodpovedá finančným možnostiam daného ročníka Festivalu.

9. Sumarizácia uzávierok a kľúčových dátumov
31. 3. 2015 - uzávierka pre prihlasovanie filmov
30. 4. 2015 - uzávierka výberu filmov pre Festival
11. 5. 2015 - uzávierka pre dodanie dokumentácie k vybraným filmom
10. 6. 2015 - uzávierka pre dodanie premietacích nosičov vybraných filmov
19. - 26. 6. 2015 - konanie Festivalu
31. 7. 2015 - uzávierka pre oznámenie exportných destinácií pre všetky premietacie nosiče.

10. Kontakty
Adresa kancelárie Festivalu/poštová adresa:

Art Film Fest - programové oddelenie
Omnipolis (7. pos/floor)
Trnavská cesta 100/II,
SK 821 01 Bratislava
Slovenská republika

E-mailová adresa: artfilmfest@artfilmfest.sk